Βιβλιογραφία


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της προπόνησης εγκεφάλου και διακύμανσης καρδιακού ρυθμού.

Έλεγχος Συναισθημάτων & Διαχείριση Άγχους


Egner, T., Gruzelier, J.H., 2001. Learned self-regulation of EEG frequency components affects attention and event-related brain potentials in humans. Neuroreport 12(18), 411–415.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11742256


Gross, M. J., Shearer, D. A., Bringer, J. D., Hall, R., Cook, C. J., & Kilduff, L. P. (2016). Abbreviated resonant frequency training to augment heart rate variability and enhance on-demand emotional regulation in elite sport support staff. Applied psychophysiology and biofeedback, 41(3), 263-274.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10484-015-9330-9#citeas


Laborde, S., Brüll, A., Weber, J., & Anders, L. S. (2011). Trait emotional intelligence in sports: A protective role against stress through heart rate variability?. Personality and Individual Differences, 51(1), 23-27.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886911001231


Faridnia, M., Shojaei, M., Rahimi, A., 2012. The effect of neurofeedback on the anxiety of elite female swimmers. Annals of Biological Research 3, 1020–1028.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-effect-of-neurofeedback-training-on-the-anxiety-Faridnia-Shojaei/50f204856b7f5e81328a569f893e289cfae0f954


Gruzelier, J. H., Thompson, T., Redding, E., Brandt, R., & Steffert, T. (2014). Application of alpha/theta neurofeedback and heart rate variability training to young contemporary dancers: State anxiety and creativity. International Journal of Psychophysiology, 93(1), 105-111.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016787601300127X


Gross, M. J., Bringer, J. D., Kilduff, L. P., Cook, C. J., Hall, R., & Shearer, D. A. (2018). A multi-modal biofeedback protocol to demonstrate physiological manifestations of psychological stress and introduce heart rate variability biofeedback stress management. Journal of Sport Psychology in Action, 9(4), 216-226.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21520704.2018.1496210


Paul, M., & Garg, K. (2012). The effect of heart rate variability biofeedback on performance psychology of basketball players. Applied psychophysiology and biofeedback, 37(2), 131-144.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10484-012-9185-2


Wells, R., Outhred, T., Heathers, J. A., Quintana, D. S., & Kemp, A. H. (2012). Matter over mind: a randomised-controlled trial of single-session biofeedback training on performance anxiety and heart rate variability in musicians. PloS one, 7(10).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3464298/


Συγκέντρωση & Χρόνος Αντίδρασης


Doppelmayr, M., Weber, E., 2011. Effects of SMR and theta/beta neurofeedbackon reaction time, spatial abilities and creativity. Journal of Neurotherapy 15,115–129. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10874208.2011.570689


Egner, T., Gruzelier, J.H., 2004. EEG biofeedback of low beta band components:frequency-specific effects on variables of attention and event-related brainpotentials. Clin. Neurophysiol. 115, 131–139. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1388245703003535


Paul, M., Garg, K., & Sandhu, J. S. (2012). Role of biofeedback in optimizing psychomotor performance in sports. Asian journal of sports medicine, 3(1), 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307964/


Λήψη Αποφάσεων


Faller, J., Cummings, J., Saproo, S., & Sajda, P. (2019). Regulation of arousal via online neurofeedback improves human performance in a demanding sensory-motor task. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(13), 6482-6490. https://www.pnas.org/content/116/13/6482


Laborde, S., Raab, M., & Kinrade, N. P. (2014). Is the ability to keep your mind sharp under pressure reflected in your heart? Evidence for the neurophysiological bases of decision reinvestment. Biological psychology, 100, 34-42. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051114001021?via%3Dihub


Απόδοση Υπό Συνθήκες Πίεσης


Norouzi, E., Hosseini, F. S., Vaezmosavi, M., Gerber, M., Pühse, U., & Brand, S. (2018). Effects of quiet mind training on alpha power suppression and fine motor skill acquisition. Journal of Motor Behavior, 1-10. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00222895.2018.1528203


Ros, T., Moseley, M.J., Bloom, P.A., Benjamin, L., Parkinson, L.A., Gruzelier, J.H., 2009.Optimizing microsurgical skills with EEG-neurofeedback. BMC Neuroscience 10(87) https://bmcneurosci.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2202-10-87


Faller, J., Cummings, J., Saproo, S., & Sajda, P. (2019). Regulation of arousal via online neurofeedback improves human performance in a demanding sensory-motor task. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(13), 6482-6490. https://www.pnas.org/content/116/13/6482


Lagos, L., Vaschillo, E., Vaschillo, B., Lehrer, P., Bates, M., & Pandina, R. (2008). Heart rate variability biofeedback as a strategy for dealing with competitive anxiety: A case study. Biofeedback, 36(3), 109. https://www.semanticscholar.org/paper/Heart-Rate-Variability-Biofeedback-as-a-Strategy-%3A-Lagos-Vaschillo/fc7ef8d0589818d54240647e2e3ecf6286a3d8e4


Laborde, S., Raab, M., & Kinrade, N. P. (2014). Is the ability to keep your mind sharp under pressure reflected in your heart? Evidence for the neurophysiological bases of decision reinvestment. Biological psychology, 100, 34-42. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051114001021?via%3Dihub

Χαλάρωση στη Μέγιστη Απόδοση


Edge, J., & Lancaster, L. (2004). Phenomenological analysis of superior musical performance facilitated by neurofeedback: enhancing musical performance through neurofeedback: playing the tune of life. Transpersonal Psychology Review, 8(2).


Gruzelier, J.H., 2013b. Differential effects on mood of 12–15 (SMR) and15–18 (beta1) Hz neurofeedback. International Journal of Psychophysiology. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167876012006678?via%3Dihub